28th Korea Underwater Photography Competition, Jeju Island, Korea

            제28회 한국수중사진촬영대회

 

                                모델부문(Model)

 

                                     금상 정보윤/촬영 김상준

 

 

 

 

 

 

은상 이하나/촬영 강동완

 

 

 

 

 

동상 이혜영/촬영 전용수

 

Posted by 사용자 divesimon

댓글을 달아 주세요