28th Korea Underwater Photography Competition, Jeju Island, Korea

           제28회 한국수중사진촬영대회

 

 

 

 

                      광각 다이버 부문(Wide w/diver)

 

 

 

 

 

 

                                                                           금상 강동완

 

 

 

 

은상 김광복

 

 

 

 

동상 김기준

 

 

Posted by 사용자 divesimon

댓글을 달아 주세요